Zorginstellingen zoals EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ), zijn verplicht een cliëntenraad aan te stellen. Deze cliëntenraad moet invloed op het beleid kunnen uitoefenen.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad praat, namens alle cliënten, mee over bepaalde (beleids-)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit is belangrijk, want de cliëntenraad is de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit of namens de cliënten. In een medezeggenschapsregeling hebben de cliëntenraad en directie afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar samenwerken. Een cliëntenraad is zogezegd een formeel en onafhankelijk medezeggenschapsorgaan.

Wat doet de cliëntenraad?

We geven de directie van EZZ advies, zoals dat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staat beschreven. Denk hierbij aan onderwerpen als samenwerkingen, de kwaliteit van de zorg en de strategie van EZZ. De directie neemt uiteindelijk de beslissing.

We vertegenwoordigen als cliëntenraad de belangen van zorgvragers die om wat voor reden dan ook te maken krijgen met EZZ en de bij haar aangesloten zorgverleners en samenwerkingsverbanden.

Als cliëntenraad bepalen we zelf de te bespreken thema’s en standpunten. We volgen nauwlettend het beleid en de actualiteiten die invloed kunnen hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Op basis van informatie vanuit de EZZ, literatuur en de ervaringen van cliënten, vormen wij ons een mening en geven advies aan de directie van EZZ. Steeds kijken we daarbij door de bril van de cliënten.

Wat levert een beleidsvoornemen op voor de cliënten? Worden ze er beter van, is de kwaliteit van zorg of de privacy van cliënten niet in het geding? Die vragen staan voor ons steeds centraal.

Over welke punten we afgelopen jaren specifiek geadviseerd hebben leest u in de jaarverslagen die u op deze pagina kunt downloaden.

Uw stem kan de aanleiding zijn of het verschil maken

Als cliëntenraad behartigen we de collectieve belangen van de cliënten van EZZ. We kunnen ons werk nog beter doen als we op de hoogte zijn van uw ervaringen en suggesties. Deze kunnen zomaar dé aanleiding vormen om een onderwerp met de directie van EZZ te bespreken en tot concrete acties te komen. Laat ze ons daarom weten. Wij zijn te bereiken via: clientenraad@eerstelijnszorgzoetermeer.nl  

De cliëntenraad is niet voor de behandeling van individuele klachten of opmerkingen over uw behandeling. Op de pagina over de klachtenregeling kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Wie zijn de leden van de cliëntenraad?

We zijn met drie gemotiveerde mannen, allen woonachtig in Zoetermeer. Onze achtergronden zijn uiteenlopend en we hebben allemaal in meer of mindere mate als cliënt te maken met de zorgprofessionals binnen EZZ. Het werk voor de cliëntenraad doen we op vrijwillige basis. 

De leden van de cliëntenraad zijn (van links naar rechts):

  • Kees van Aerde
  • Marco Borsboom
  • Semjon van Kuijk
Mensen in de wachtkamer van de huisartsenpost