Het HagaZiekenhuis biedt ook in de toekomst geboortezorg aan in Zoetermeer. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Mede door de toezeggingen van (zorg)partners blijft het voor zwangeren in de Zoetermeerse regio mogelijk om veilig dicht bij huis te bevallen. Binnen enkele jaren biedt HagaZiekenhuis Zoetermeer haar zorg in een nieuw ziekenhuisgebouw met de modernste faciliteiten voor bevallingen.

De raad van bestuur van het HagaZiekenhuis is voornemens te blijven investeren in geboortezorg op beide locaties (Den Haag en Zoetermeer). Dit voorgenomen besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad, de patiëntenraad, het Medisch Stafbestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur. Uiterlijk in juli neemt de raad van bestuur een definitief besluit.

Aan het voorgenomen besluit ging een zorgvuldig proces vooraf. Bij de fusie tussen HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis (nu HagaZiekenhuis Zoetermeer) werd afgesproken dat het ziekenhuis zou onderzoeken hoe geboortezorg in de Zoetermeerse regio in de toekomst goed, veilig, betrouwbaar en bereikbaar kan worden georganiseerd. Dat onderzoek, dat werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau SiRM, wees uit dat toekomstbestendige en kwalitatief goede geboortezorg mogelijk is in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Het belang van behoud wordt onderschreven in het onderzoek dat GGD Haaglanden deed in opdracht van gemeente Zoetermeer. Het Netwerk Acute Zorg West onderzocht voor het ROAZ wat de gevolgen zijn van een eventuele acute beëindiging van geboortezorg in Zoetermeer. Dat onderzoek liet zien dat het verplaatsen van bevallingen naar andere ziekenhuizen in de regio alleen kan onder nadrukkelijke voorwaarden.

Kwalitatief goede geboortezorg in Zoetermeer

De bevindingen in de onderzoeksrapporten en gesprekken met medewerkers en (zorg)partners vormden de basis voor het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer: “De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg staat altijd voorop. We zijn er door de onderzoeken van overtuigd dat een keuze voor behoud van geboortezorg toekomstbestendig is als we hierin investeren en het aantal bevallingen in ons ziekenhuis in Zoetermeer toeneemt. Dat vraagt om een zorgvuldige uitwerking en nog actievere samenwerking met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) en de huisartsen in Zoetermeer. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor toegankelijke en goede geboortezorg. Dat verdient deze stad. De keuze voor behoud betekent uiteraard ook dat we voldoende zorgpersoneel aan moeten trekken. Dat is een voorwaarde voor veilige zorg. Ook gemeente Zoetermeer heeft hierin een belangrijke rol. We kunnen het alleen samen.” 

Door het voornemen geboortezorg te behouden in HagaZiekenhuis Zoetermeer, blijft de zorg dicht bij huis beschikbaar. Bovendien kunnen Zoetermeerders hun kind hierdoor op de wereld brengen in de vertrouwde omgeving van hun ‘eigen’ ziekenhuis. Door de korte reistijd zijn zwangeren uit de Zoetermeerse regio snel en tegen lage kosten op de juiste plek voor een controleafspraak of de bevalling. Dat voordeel geldt ook voor eerstelijns verloskundigen. Hiermee blijft de zorg veilig, bereikbaar en betaalbaar. De onderzoeken van de GGD en het NAZW maken duidelijk dat een verplaatsing van geboortezorg meer risico’s geeft voor zwangeren in de Zoetermeerse regio.

De afgelopen tijd maakten veel Zoetermeerse inwoners duidelijk dat zij vurig hoopten op behoud van de afdeling Verloskunde in het HagaZiekenhuis. Van der Meer: “De betrokkenheid van de Zoetermeerders zagen we onder andere bij de petitie en de serene tocht. Het laat zien hoe belangrijk geboortezorg in de eigen stad voor hen is en daar hebben we goed naar geluisterd. Zij hebben baat bij een ziekenhuis in de buurt. Ik reken er daarom op dat Zoetermeerders ook voor het HagaZiekenhuis kiezen wanneer zij andere zorg nodig hebben. De Zoetermeerse huisartsen spelen daarbij een belangrijke rol. Alleen met voldoende doorverwijzingen kan het ziekenhuis in de toekomst blijven bestaan. We bieden op locatie Zoetermeer veel goede behandelmogelijkheden. We investeren bovendien continu in verdere verbetering van onze zorg op zowel locatie Zoetermeer als Den Haag.”

Meer bevallingen

De verwachting is dat de komende jaren flink meer kinderen geboren zullen worden in Zoetermeer. Het is hierdoor zeer aannemelijk dat ook het aantal bevallingen in HagaZiekenhuis Zoetermeer toeneemt. Het VSV Zoetermeer is gevraagd hierover met meer verloskundepraktijken in de regio afspraken te maken. Groei in het aantal bevallingen is essentieel om schaars personeel efficiënt in te kunnen zetten en behoud financieel te kunnen verantwoorden. Met de medewerkers uit het huidige team kan de verwachte groei van het aantal bevallingen veilig opgevangen worden.

Aantrekkelijke werkgever

Het behouden en aantrekken van voldoende zorgprofessionals is een grote uitdaging en belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding van geboortezorg. Vandaag start de werving voor vaste verpleegkundigen voor de geboortezorg om daarmee tijdelijk personeel te vervangen. Het HagaZiekenhuis investeert in modern en goed werkgeverschap, bijvoorbeeld door het bieden van aantrekkelijke ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Gemeente Zoetermeer heeft toegezegd zich in te zetten om de kansen op een woning voor zorgmedewerkers te vergroten, mee te werken aan betere bereikbaarheid van het ziekenhuis en te kijken naar de mogelijkheden voor 24/7 kinderopvang voor zorgmedewerkers.

Uiterlijk in 2030 biedt HagaZiekenhuis Zoetermeer geboortezorg in een gloednieuw ziekenhuisgebouw met de modernste voorzieningen. De nieuwbouw maakt het ziekenhuis straks niet alleen een aantrekkelijker werkomgeving, maar ook een nog fijnere plek om te bevallen.

Bij de nieuwbouw wordt gekeken naar de extra kosten voor het toevoegen van verloskamers en de benodigde faciliteiten voor de verpleegafdeling voor kinderen. Hierover gaat het HagaZiekenhuis in gesprek met de zorgverzekeraars. Ook gemeente Zoetermeer heeft aangegeven met de gemeenteraad te bespreken welke bijdrage geleverd kan worden aan de nieuwbouw. Het HagaZiekenhuis heeft er alle vertrouwen in dat deze toezegging leidt tot een nieuw ziekenhuisgebouw met voldoende eigentijdse bevalmogelijkheden.

Goede keuze

Ook nu is bevallen en werken op afdeling Verloskunde van HagaZiekenhuis Zoetermeer al een goede keuze. Onder andere door de goede kwaliteit van zorg, persoonlijke aandacht en ruimte voor individuele wensen van zwangeren, zoals bevallen in bad en pijnstilling via Virtual Reality. Op dit moment worden jaarlijks zo’n 1.100 kinderen geboren in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Zodra de nieuwbouw is afgerond en de geboortezorg optimaal is ingericht, biedt HagaZiekenhuis Zoetermeer voldoende bevalmogelijkheden om de verwachte demografische groei van Zoetermeer aan te kunnen. Daarmee voegt het HagaZiekenhuis extra plekken toe aan de geboortezorgcapaciteit in een regio waar het aantal bevallingen de komende jaren sterk toeneemt en de bestaande capaciteit krap is.

Link naar orgineel artikel website HagaZiekenhuis:
https://www.hagaziekenhuis.nl/nieuws-agenda/hagaziekenhuis-kiest-voor-behoud-geboortezorg-in-zoetermeer/

Geboortezorg blijft in HagaZiekenhuis